Tiếp xúc

Oblivion Foundation, nhập vào sổ đăng ký của các hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác, các quỹ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng độc lập dưới KRS số 0000560966, NIP: 5252620578, mã số: 361672317


Địa chỉ:

Fundacja Oblivion

ul. Mazowiecka 11

00-052 Warsaw, Poland


Tài khoản ngân hàng:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

57 2030 0045 1110 0000 0410 9260

Viết thư cho chúng tôi

Captcha Code