#

Oblivion Foundation

là một sáng kiến của cấu thành một phản ứng xã hội với nhu cầu ngày càng tăng của người dân liên quan đến các hoạt động đúng đắn và tự do trong việc thay đổi điều kiện và môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là để hỗ trợ tất cả các hoạt động liên quan đến việc phổ biến, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, sự an toàn của nó được hiểu như là một bảo đảm quyền tự do và quyền tự do dân sự, cũng như sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Bez nazwy